GIẢI THƯỞNG LÊN TỚI
Thời gian diễn ra: 21/09 đến 30/09/2023
GIẢI THƯỞNG LÊN TỚI
Thời gian diễn ra: 21/09 đến 30/09/2023
top 9-16
472,000VND
top 3 - 8
1,180,000VND
top 1
7,080,000VND
top 2
2,360,000VND
top 17-30
236,000VND
Chọn loại game
DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG
Đợt 1(21-09-2023)
**19897,080,000 VND
**34462,360,000 VND
**P-CU1,180,000 VND
**P-CU1,180,000 VND
**90551,180,000 VND
**35381,180,000 VND
**P-CU1,180,000 VND
**P-CU1,180,000 VND
**P-CU472,000 VND
**3243472,000 VND
**4961472,000 VND
**7201472,000 VND
**9359472,000 VND
**en87472,000 VND
**P-CU472,000 VND
**P-CU472,000 VND
**opho236,000 VND
**P-CU236,000 VND
**P-CU236,000 VND
**P-CU236,000 VND
**8402236,000 VND
**P-CU236,000 VND
**P-CU236,000 VND
**0823236,000 VND
**P-CU236,000 VND
**8906236,000 VND
**P-CU236,000 VND
**P-CU236,000 VND
**euem236,000 VND
**0601236,000 VND
Đợt 1(22-09-2023)
**P-CU 7,080,000 VND
**0986 2,360,000 VND
**9049 1,180,000 VND
**P-CU 1,180,000 VND
**1989 1,180,000 VND
**P-CU 1,180,000 VND
**P-CU 1,180,000 VND
**9055 1,180,000 VND
**P-CU 472,000 VND
**2995 472,000 VND
**3295 472,000 VND
**0823 472,000 VND
**1899 472,000 VND
**3966 472,000 VND
**4530 472,000 VND
**ot20 472,000 VND
**3538 236,000 VND
**7160 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**3243 236,000 VND
**bo6n 236,000 VND
**emay 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**8654 236,000 VND
**1711 236,000 VND
**n7vq 236,000 VND
**1974 236,000 VND
**en87 236,000 VND
**1683 236,000 VND
**4750 236,000 VND
Đợt 1(23-09-2023)
**9049 7,080,000 VND
**P-CU 2,360,000 VND
**3295 1,180,000 VND
**4015 1,180,000 VND
**2661 1,180,000 VND
**P-CU 1,180,000 VND
**P-CU 1,180,000 VND
**2093 1,180,000 VND
**P-CU 472,000 VND
**o244 472,000 VND
**1808 472,000 VND
**1711 472,000 VND
**1701 472,000 VND
**5613 472,000 VND
**9055 472,000 VND
**3538 472,000 VND
**0823 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**5715 236,000 VND
**yen5 236,000 VND
**8318 236,000 VND
**mrah 236,000 VND
**2016 236,000 VND
**0476 236,000 VND
**1899 236,000 VND
**6036 236,000 VND
**8402 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**8474 236,000 VND
Đợt 1(24-09-2023)
**2093 7,080,000 VND
**P-CU 2,360,000 VND
**2917 1,180,000 VND
**1989 1,180,000 VND
**P-CU 1,180,000 VND
**dak6 1,180,000 VND
**v55s 1,180,000 VND
**1986 1,180,000 VND
**6036 472,000 VND
**0616 472,000 VND
**2661 472,000 VND
**1711 472,000 VND
**3538 472,000 VND
**9049 472,000 VND
**P-CU 472,000 VND
**7201 472,000 VND
**0063 236,000 VND
**f499 236,000 VND
**0823 236,000 VND
**6790 236,000 VND
**mrah 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**0986 236,000 VND
**4047 236,000 VND
**9055 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**ulol 236,000 VND
**y007 236,000 VND
**1454 236,000 VND
**3446 236,000 VND
Đợt 1(25-09-2023)
**2344 7,080,000 VND
**PALU 2,360,000 VND
**2452 1,180,000 VND
**3334 1,180,000 VND
**CLAL 1,180,000 VND
**dack 1,180,000 VND
**v55s 1,180,000 VND
**1986 1,180,000 VND
**6036 472,000 VND
**0616 472,000 VND
**2661 472,000 VND
**1711 472,000 VND
**3422 472,000 VND
**5422 472,000 VND
**P-CU 472,000 VND
**radd 472,000 VND
**cses 236,000 VND
**fdf3 236,000 VND
**4342 236,000 VND
**2234 236,000 VND
**5522 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**4342 236,000 VND
**4234 236,000 VND
**7787 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**sdfs 236,000 VND
**dffd 236,000 VND
**3242 236,000 VND
**5522 236,000 VND
Đợt 2(26-09-2023)
**P-CU 7,080,000 VND
**6498 2,360,000 VND
**5864 1,180,000 VND
**P-CY 1,180,000 VND
**P-CU 1,180,000 VND
**P-CU 1,180,000 VND
**P-CU 1,180,000 VND
**4480 1,180,000 VND
**P-CU 472,000 VND
**P-CU 472,000 VND
**8500 472,000 VND
**P-CU 472,000 VND
**P-CU 472,000 VND
**P-CU 472,000 VND
**P-CU 472,000 VND
**P-CU 472,000 VND
**8533 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**yntb 236,000 VND
**9443 236,000 VND
**P-UX 236,000 VND
**P-NR 236,000 VND
**P-NR 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**6346 236,000 VND
**hrrs 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
Đợt 2(27-09-2023)
**6498 7,080,000 VND
**9443 2,360,000 VND
**P-WC 1,180,000 VND
**P-CU 1,180,000 VND
**P-CU 1,180,000 VND
**P-CU 1,180,000 VND
**P-CU 1,180,000 VND
**P-CU 1,180,000 VND
**P-CU 472,000 VND
**P-CU 472,000 VND
**3473 472,000 VND
**0986 472,000 VND
**P-CU 472,000 VND
**P-CU 472,000 VND
**y007 472,000 VND
**P-CU 472,000 VND
**dak6 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**P-CY 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**6346 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**8500 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
Đợt 2(28-09-2023)
**6498 7,080,000 VND
**P-CU 2,360,000 VND
**9443 1,180,000 VND
**P-CU 1,180,000 VND
**P-CU 1,180,000 VND
**P-CU 1,180,000 VND
**P-CY 1,180,000 VND
**5864 1,180,000 VND
**P-CU 472,000 VND
**P-CU 472,000 VND
**3814 472,000 VND
**P-CU 472,000 VND
**P-CU 472,000 VND
**P-CU 472,000 VND
**P-CU 472,000 VND
**P-CU 472,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**2153 236,000 VND
**8663 236,000 VND
**2099 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**1658 236,000 VND
**4134 236,000 VND
**0032 236,000 VND
**7725 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
Đợt 2(29-09-2023)
**6498 7,080,000 VND
**P-CU 2,360,000 VND
**P-CU 1,180,000 VND
**P-CU 1,180,000 VND
**9443 1,180,000 VND
**P-CU 1,180,000 VND
**P-CU 1,180,000 VND
**3473 1,180,000 VND
**P-XJ 472,000 VND
**P-CU 472,000 VND
**P-CU 472,000 VND
**P-CU 472,000 VND
**7985 472,000 VND
**P-CU 472,000 VND
**y007 472,000 VND
**P-CU 472,000 VND
**5780 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**2099 236,000 VND
**0917 236,000 VND
**0770 236,000 VND
**2505 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**4628 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
Đợt 2(30-09-2023)
**6498 7,080,000 VND
**P-CU 2,360,000 VND
**P-CU 1,180,000 VND
**P-CU 1,180,000 VND
**P-CU 1,180,000 VND
**P-CU 1,180,000 VND
**3473 1,180,000 VND
**P-CU 1,180,000 VND
**P-CU 472,000 VND
**y007 472,000 VND
**1029 472,000 VND
**P-CU 472,000 VND
**t1c1 472,000 VND
**P-CU 472,000 VND
**8187 472,000 VND
**P-CU 472,000 VND
**0917 236,000 VND
**P-CY 236,000 VND
**8500 236,000 VND
**9443 236,000 VND
**1158 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**P-UX 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND
**P-CU 236,000 VND